การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติ 31 ก.ค.2559

ประมวลภาพการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำวันที่ 31 ก.ค.2559 ของ สภ.ลำทะเมนชัย งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 30 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 30 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม

สายตรวจรถจักรยานยนต์


ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆจุดบริการร่วมตำรวจประชาชน ม.22 ต.ช่องแมวฯ

วันนี้ 30 ก.ค.2559 เวลา 10.00 น.  
สายตรวจตำบลช่องแมว ร่วมกับตำรวจบ้าน และประชาชนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆจุดบริการร่วมตำรวจประชาชน ม.22 ต.ช่องแมวฯ
การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติ 30 ก.ค.2559

ประมวลภาพการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำวันที่ 30 ก.ค.2559 ของ สภ.ลำทะเมนชัย การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติ 29 ก.ค.2559

ประมวลภาพการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำวันที่ 29 ก.ค.2559 ของ สภ.ลำทะเมนชัย งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 29 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 29 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม

สายตรวจรถจักรยานยนต์