เอกสารดาวน์โหลด


  1. วีดิทัศน์ นโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร.
  2. แผนที่ / พิกัดภูมิศาสตร์ / ประวัติความเป็นมา
  3. ข้อมูลท้องถิ่นพื้นฐานของ อ.ลำทะเมนชัย
  4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  5. (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ 2559
  6. (ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2559
  7. เอกสารบรรยายสรุปมอบนโยบายการบริหารราชการของ ผบช.ภ.3
  8. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น