การดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย ของ ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย


ตำรวจชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ สภ.ลำทะเมนชัย ออกปฏิบัติงานในหมู่บ้านเป้าหมายปีงบประมาณ 2558 และดำเนินการโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พร้อมพบปะผุู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย

 1.การดำเนินการ บ้านกุดน้ำใส ม.6 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย
 2.การดำเนินการ บ้านโนนชุมพวง ม.5 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัยไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น